อัพเดทข้อมูล พรรคการเมือง นักการเมือง ข่าวการเมือง ที่น่าสนใจ
พรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยก่อตั้งขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนตกอยู่ในภาวะที่ระส่ำระสายไร้สิ่งยึดเหนี่ยว สถาบันพรรคการเมืองถูกทำให้อ่อนแอไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ จึงจำเป็นต้องสถาปนาพรรคเพื่อไทยขึ้น โดยรวมเอาคนไทยจากทุกภาคส่วนมาระดมสติปัญญา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ กำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อฟื้นฟูให้ประเทศชาติกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน โดยอาศัยศักยภาพและภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ เพื่อความอยู่ดีมีสุข สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎเกณฑ์และกติกาเดียวกัน รวมทั้งภราดรภาพแห่งปวงชนชาวไทยทุกคน เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคเพื่อไทยทำเพื่อปัจจุบันที่มั่นคง และอนาคตที่มั่งคั่งของชาติไทย เพื่อไทย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคน
ศูนย์รวมข้อมูลพรรคการเมือง นักการเมือง สื่อการเมือง องค์กรการเมือง การเลือกตั้ง ข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของการเมืองประเทศไทย
ศูนย์รวมข้อมูลพรรคการเมือง พรคคการเมืองใหม่ นักการเมือง และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของการเมืองประเทศไทย